ВЛАЖНОСТ НА ПАРКЕТА

Какво трябва да знаем за равновесната влажност на дървото

Дейностите по нареждане на паркет трябва да отговарят на изискванията на стандарта ( DIN 18356). ;  нареждача трябва да съобрази своите действия с качеството на основата. Една съответствуваща подготовка, съобразена с основата  която включва изолация, шпакловка и грундиране е предпоставка за квалифицираното полагане на паркет.

Особено внимание следва да се обърне на влажността на основата / замазката. Дървото е един “жив” продукт, ето защо и неговата равновесна влажност играе съществена роля. Тя трябва да се подбере съобразно условията, при които ще се използува паркета, така че да се ограничат промените в размерите на елементите. За да няма дефекти при лепенето, температурата на помещението, лепилото и паркета трябва да бъде над 15 ºС ,а въздушната влажност да не надхвърля 75%. В противен случай е необходимо затопляне на помещението или проветряване.

По принцип не е необходимо шпакловане на основата. То се извършва, ако например се използува дисперсно лепило  върху непопиваща основа (асфалт) или върху чувствителни на влага основи (анхидритни) които под въздействие на влагата образуват нестабилни повърхности. В такива случаи трябва да се работи със здрави  шпакловки с цимент. Необходима е  минимална дебелина от 3 мм. Полагане при подово отопление се извършва съгласно DIN 4725/4 или при доказване на подгряване и охлаждане на водното или електрическо подово отопление. (Да се представи протокол за загряване) .

 

Равновесна влажност на дървото

Влажността на дървото се променя съобразно климата на помещението. Съответните стойности можете да отчетете от представената таблица (изготвена от R.Keywert US Forest Products Laboratory, Madison 1951).