Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/admin/public_html/ton-adm/includes/connect.php on line 93
Странично слепване

Странично слепване

Странично слепване / блоково образуване на фуги

Изходна ситуация

Дървото е естествен продукт, който настройва своята влажност съобразно климата на околната среда. През лятото при висока въздушна влажност, дървото се разширява и фугите изчезват. През зимата при ниска въздушна влажност, дървото се свива и се образуват фуги. Според вида на дървото настройването към климата на помещението протича с различна бързина. Тази "работа" при някои паркетни подове често се извършва със съпротивление, което е предизвикано от задържането на паркета от лепилото или от така нареченото "странично слепване". Страничното слепване може да се дължи както на попадането на лак във фугите, така и на недостатъчната еласттичност на образувания филм. Тогава при свиването на дървото в подовата конструкция се образуват големи сили, които предизвикват появата на голяма фуга - разкъсване. Това разкъсване се нарича блоково разкъсване . Следователно при определяне на риска за странично слепване и образуване на такова блоковао разкъсване трябва да се имат впредвид следните три фактори: влажността на дървото, свързването на паркета с основата и системата за лакиране. Върху климата в помещението и съответно влажността на дървото нареждача на паркет практически няма възможност да влияе. Това е задължение на клиента.


Страничното слепване възниква, когато при полагането на паркета във фугите между елементите на паркета попадне лепило и ги слепи. Също така странично слепване имаме и когато във фугите попадне лак от системата за лакиране. В зависимост от вида на лака е и различната сила на слепване на елементите. Така например при лаковете със синтетични смоли, в практиката нямаме блоково разкъсване. От друга лаковете на водна основа, покрай всичките си положителни страни и предимства показват тенденция към странично слепване. Такова действие имат и едно и двукомпонентните полиуретанови системи с разтворител. Маслата , системите масло-вакса и маслено - синтетичните лакове не предизвикват такова слепване.


Решения

Тук трябва да се обърне внимание на това, че тази "работа" на дървото е естествен процес. Трябва да се обърне внимание на клиента, че съдбата на паркета му зависи от него самия т.е. да се осигури постоянен климат в помещението например чрез овлажнител на въздуха. Съгласно TRGS 617 днес се следи предимно да се използуват системи на водна основа. За редуциране на страничното слепване при използуването на тези водни лакове участвуващите в СТА (професионална химико-техническа организация на производителите на лак за паркет в Германия) са разработени две концепции. И в двата случая се ограничава проникването на воден лак във фугите, което води до драстично намаляване на нежелания ефект.

Едната възможност е използуването на специална, еласична система за грундиране. Чрез еластичноста на грунда единичните фуги могат да се отворят до известна степен, без да се разруши нанесения лак. Другата възможност е пълно китване на фугите между елементите за паркет с кит за фуги. Чрез затварянето на фугите се предотвратява попадането на лак във фугите и действието на странично слепване. Предпоставка за осъществяването на този метод е всички фуги, дори и най-малките да бъдат запълнени.

По този начин според днешното състояние на техниката по отношение на страничното слепване могат да се обработват с водни лакове такива проблемни видове паркет като например индустриален паркет, дървен паваж, паркет върху подово отопление. Във всеки случай и двата метода не могат да предотвратят образуването на големи фуги при ниска влажност на въздуха и дървото.

И двата метода са въз основата на собствени изследвания. Те са се доказали в парктиката и отразяват днешното състояние на технологиите.

Производители